มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือ กับคณะผู้แทนจาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Fitri Arofiati, Director of Cooperation and International Affairs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแลกนักศึกษาและบุคลากร ร่วมทั้งด้านวิจัย และงานบริการชุมชน

ในการนี้ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทน จาก Universitat Muhamadiyah Youyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Universitat Muhamadiyah Yogyakarta มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร วิจัย และงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 61 และมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ศึกษาที่ มข. 85 ราย

Dr. Fitri Arofiati, Director of Cooperation and International Affairs กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้ง ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่งยิ่งว่า มหาวิทยาลัยทั้งสองจะพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะ หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ

นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการพบปะผู้บริหาร ทางคณะผู้แทน UMY ยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชม ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ หลักสูตรอบรมของห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top