คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อพวช. จัดอบรม/ปชส. การแข่งขัน School Lab Thailand 2020

วันที่ 22  มกราคม  2563  เวลา  09.00 น.  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการ School Lab Thailand ประจำปี2563  มี นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียน กว่า 100 คน  ในพิธี  มี ผศ. ดร.ปวีณา  พงษ์ดนตรี  ผู้ดูแลโครงการฯ และทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโดย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  School Lab Thailand ประจำปี  2563  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  22  ธันวาคม  2562 ถึงเดือน พฤษภาคม 2563   โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายเรื่อง องค์ประกอบของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  การเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ  การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ โดย ดร.วิลาสินี  ไตรยราช  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และในช่วงบ่าย  มีกิจกรรมภาคปฎิบัติในการเตรียมเรื่องเล่าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการนำเสนอแบบ School Lab เช่น การเตรียมบทพูด การแนะนำการเขียนสคริปต์  และกิจกรรมการจำลองการแข่งขันการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ โดย  ดร.วิลาสินี  ไตรยราช  และทีมงานจากคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

โครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักกการ  เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน School Lab Thailand ประจำปี  2563    สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล

ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.
นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.
ดร.วิลาสินี ไตรยราช นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.