มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับชาติ นำร่อง metaverse experience สนับสนุนการเรียนรู้ในหลายสาขา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 .  รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. ได้รับเกียรติ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “Metaverse  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ในการประชุมวิชาการประจำปีของหอสมุดแห่งชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักหอสมุด ได้เป็นผู้นำรายแรกๆของประเทศไทยในการนำ VR headset และการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการในห้องสมุดทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนผ่าน metaverse experience ของคณาจารย์ ในหลายสาขาวิชา เช่น คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นต้น นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ของไทย ที่เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีลำ้สมัยนี้มาช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มีความสมจริงและตอบโจทย์ข้อจำกัดต่างๆ ที่มักพบในการศึกษารูปแบบเดิม ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนและสังคมโดยทั่วไปให้มีความรอบรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชากรยุคดิจิทัล (digital citizen) ที่มีคุณภาพต่อไป

โดยในการบรรยายในครั้งนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้นำเสนอการบรรยายในรูปแบบPodcast ภายใต้ชื่อรายการว่า” KKU Library…ที่นี่มีคำตอบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

สามารถรับชมการบรรยายครั้งนี้ได้ทาง Youtube ที่

เนื้อหาข่าว : รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์
ภาพ : อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top