มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

(19 ก.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกประสานงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “การผลิตและประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากกองเห็ดฟางที่ใช้แล้ว” โดยมี รศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเศษก้อนเห็ดจากกองเห็ดฟางที่ใช้แล้วมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfer to Community) แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสังข์ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สำหรับผู้สนใจปุ๋ยหมักจากกองเห็ดฟาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 09-9425-3130 Facebook Fanpage : ก้อนเห็ดหมักพร้อมปลูก โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสังข์ หรือ https://shorturl.asia/RGyom
ข่าว : ณัฐกานต์
ข้อมูลและภาพ : แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

Scroll to Top