มข.สุดปัง ผ่านคัดเลือก 1ในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

        เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ในกลุ่มประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และการแข่งขัน Startup ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและบ่มเพาะผู้ประกอบการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการจัดแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) เพื่อเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการให้แก่สถาบันเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีให้บุคลากรของสถาบันเครือข่ายได้ทดลองปฏิบัติการจริงผ่านกลไกการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจากประเทศไทยจำนวน 24 ทีม ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม ทีม Hello Future และ ทีม 3S ( Three S ) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
              สำหรับการแข่งขันในประเทศไทยได้มีการจำกัดจำนวนทีมที่สมัคร สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม พร้อมการ Pitching เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีม โดยทีม 3S ( Three S ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ต่อไป
ภาพ ,ข้อมูล : กมลแก้ว
ข่าว : พรสุดา
KKU chosen as a Thailand representative team to join the International Young Startup Contest 2022 with teams from Lao PDR, Cambodia and Vietnam

Scroll to Top