มข.สุดปัง ผ่านคัดเลือก 1ในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

        เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ในกลุ่มประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และการแข่งขัน Startup ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและบ่มเพาะผู้ประกอบการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการจัดแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) เพื่อเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการให้แก่สถาบันเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีให้บุคลากรของสถาบันเครือข่ายได้ทดลองปฏิบัติการจริงผ่านกลไกการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจากประเทศไทยจำนวน 24 ทีม ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม ทีม Hello Future และ ทีม 3S ( Three S ) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
              สำหรับการแข่งขันในประเทศไทยได้มีการจำกัดจำนวนทีมที่สมัคร สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม พร้อมการ Pitching เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีม โดยทีม 3S ( Three S ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ต่อไป
ภาพ ,ข้อมูล : กมลแก้ว
ข่าว : พรสุดา
KKU chosen as a Thailand representative team to join the International Young Startup Contest 2022 with teams from Lao PDR, Cambodia and Vietnam

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”