ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มข. เตรียมความพร้อมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก่อนรับการประเมิน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 4/2565 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานที่สนใจ ในการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ให้กับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้ง 71 คน จากโรงเรียน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ โรงเรียนขามแก่นนคร กล่าวถึง ประสบการณ์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานขั้นต่อไปเพื่อรับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่สอง

การบรรยาย หัวข้อแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิทยากร นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 (อพ.สธ.)  ซึ่งแนวทางของการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการเยี่ยมเยียนพิจารณาการให้คะแนนสถาบันการศึกษา, เป็นการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเติมเต็มต่อยอดงานนำเสนอให้ได้มาตรฐาน อพ.สธ. เพื่อถวายงานได้อย่างภาคภูมิใจ  โดยมีระบบการวัดและประเมินผล ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการ การสะสมงาน การวัดและประเมินผล การเยี่ยมเยียนพิจารณาการให้คะแนน และการรับพระราชทาน มาตรฐาน อพ.สธ.

จากนั้น เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสรุปและให้คำแนะนำการนำเสนอ โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 (อพ.สธ.), อาจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายทองอินทร์ คำมี วิทยากร ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีดังนี้

การนําเสนอ ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ โดย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

การนําเสนอ ด้านที่ 2 การดําเนินงาน  องค์ประกอบที่ 1 การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้  และองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  โดย โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหลงจะหลุง)  องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ โดย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น

การนำเสนอผลการดำเนินงาน วันที่สองของการประชุม เป็นการนําเสนอ ด้านที่ 2 การดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ   องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ แลองค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาถ

และการนําเสนอ ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน โดย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แนะนำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้แนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลชื่อพรรณไม้ (Thai Plant Names) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ในช่วงท้ายของการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกล่าวปิดการประชุม โดย ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top