ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส กรีนโบว์ และเรดโครอล


ผู้สนใจสามารถซื้อผักอินทรีย์ ได้ที่
-ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
-อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
– ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(ร้านไข่ไก่)
ร 0634946459

Scroll to Top