ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FITNESS KKU) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FITNESS KKU) สังกัดงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA เลขที่ H0268 (Amazing Thailand Safety & Health Administration) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และย้ำถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ

สำหรับ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการในประเทศไทย โดยจุดมุ่งหมายของ SHA คือกระตุ้นให้สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยเครื่องหมาย SHA นั้น เป็นตราที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FITNESS KKU) เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. โดยตั้งอยู่ที่อาคารพลศึกษา ฝั่งทิศเหนือ เปิดให้บริการทั้งหมด 3 ชั้น มีพื้นที่ชั้นละ 300 ตารางเมตร ได้แก่

ชั้น 1 Weight Training room
ชั้น 2 Cardio
ชั้น 3 Group Exercise class

ชั้น 1 Weight Training ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ ทั้ง machine และ free weight

– ส่วนของ machine ประกอบไปด้วย

– Abs & back เครื่องช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลัง
– Leg curl เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
– 4 station เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี
– 6 station เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ 6 สถานี
– Lat pull down เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนปีก
– Leg press เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขารวม
– Cable cross over
– Hack squat เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา
– Smith machine 2 ตัว บริหารได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าอก ไหล่ และขา

– ส่วน free weight ประกอบไปด้วย

– เซท dumbbells
– Bar รูปแบบต่างๆ
– Flat bench
– Incline bench
– Decline bench

ชั้น 2 Cardio เครื่องออกกำลังกายที่เป็น cardio บริหารกล้ามเนื้อหัวใจและปอด ประกอบไปด้วย

– Trade mill ลู่วิ่งไฟฟ้า
– Spinning bike
– Elliptical เครื่องเดินวงรี
– และจักรยานนั่งพิง

ชั้น 3 Group Exercise

ที่ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย เรายังมีคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม หลากหลายคลาสมาก จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น.
วันละ 5 คลาส อาทิ โยคะ แอโรบิค เวทเทรนนิ่ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 เบอร์ภายใน 42164
หรือช่องทางออนไลน์ Fan page Facebook : Bon Physique Fitness KKU

งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top