มข. จับมือ บริษัท ศาลาแดง ติดอาวุธ SAP Business One มุ่งสร้าง นศ.บริหารธุรกิจ-นักบัญชี สู่บริษัทชั้นนำไทย-เทศ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณชัยยส ชัยยามานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด คุณพงษ์ศักดิ์ ธนวัฒน์จินดา กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ศาลาแดง จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธี ณ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง Digitalization และมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformation และ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สำเร็จ และ พบว่าบริษัท ศาลาแดง จำกัด มีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญในงานบริการด้านไอที เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบ ERP โปรแกรม SAP Business One แบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรม ERP-SAP Business One กว่า 14 ปี

“บริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านงานวางระบบ ที่หลากหลายประเภทธุรกิจ เน้นให้บริการเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำแนะนำด้านกระบวนการทางธุรกิจ และ ให้บริการอย่างครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการฝึกอบรม ให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ หลากหลายธุรกิจ รวมไปถึง สมาคม สถาบัน คณาจารย์ นักศึกษา ภายในสถาบันการศึกษา รวมถึง บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับโปรแกรมระบบ ERP โปรแกรม SAP Business One  ฉะนั้นการทำความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ สหกิจศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือในการวิจัย และ พัฒนา การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานจริง” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

คุณชัยยส ชัยยามานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คุณชัยยส ชัยยามานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด กล่าวว่า บริษัท ของเรา ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีความเชื่อว่า เราสามารถยกระดับคุณภาพของคนได้โดยการพัฒนา Business process ให้ดีขึ้น และ หนึ่งในเครื่องมือที่เรานำมาใช้ คือ โปรแกรม SAP Business One   ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่ง บริษัทชั้นนำของไทยหลายๆที่ ก็เลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ นอกจากนี้เรามีวิสัยทัศน์ ในการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วภูมิภาค เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความร่วมมือ จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพบุคลากร นักศึกษา ให้มีทั้งความรู้ทางวิชาการ พร้อมๆกับความรู้ในด้านปฏิบัติ ประยุกต์ ในโลกแห่งความเป็นจริงได้

“ERP-SAP Business One ที่เราใช้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อ ไปส่วนอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น แวร์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ หรือ รวมไปถึงธนาคารต่างๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากการนำข้อมูลที่มีมาบริหารจัดการ และ สามารถวิเคราะห์แล้ว ยังสามารถยกระดับในการทำงานว่างานไหนๆ ที่ซ้ำกัน เราสามารถทำให้มันเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้สามารถเปลี่ยนบทบาทของคนไปอยู่ในส่วนของการตัดสินใจ หรือ ออกแบบกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราตั้งใจว่าเราจะเป็นบริษัทที่ไม่หวงความรู้  เพราะยิ่งให้ยิ่งได้  สิ่งที่เราจะได้ร่วมกัน คือ เราจะได้คนที่พร้อมที่จะมาเป็นบุคลากร กลับมาพัฒนาประเทศ พัฒนาบ้านเกิดของเรา และนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ วิจัย สร้างคน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้เกียรติ และ เปิดโอกาส ให้เราได้เติมเต็มความฝันที่ได้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด กล่าว

คุณชัยสรรค์ รังคะภูติ operation director

คุณชัยสรรค์ รังคะภูติ operation director เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ภายใต้ความร่วมมือว่า จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาชีพร่วมกัน มีการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะ ที่มีประสบการณ์จริงในการทำงาน  รวมไปถึงการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP-SAP Business One ที่เป็นโปรแกรมระดับโลก

“จริงๆแล้วโปรแกรม ERP หรือ Enterprise Resource Planning หรือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร มีหลายโปรแกรม แต่ว่าโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมีไม่กี่ตัว เรามองว่า ถ้านักศึกษาได้ผ่านการใช้โปรแกรม ERP หรือโปรแกรม ERP Business One ไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนก็มีความพร้อมในการทำงานได้ทันที ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือบางครั้งบริษัทต้องเสียเวลา ในการฝึกอบรม แต่ถ้าเรามีการนำโปรแกรมที่ใช้จริงๆในบริษัท ชั้นนำของโลกมาใช้ นักศึกษาก็มีความพร้อมในการไปทำงาน และ ยังรวมไปถึงโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานทำในบริษัทที่ มีเงินเดือนสูง ซึ่งในตลาดปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความสามารถในโปรแกรมนี้ยังเป็นที่ต้องการอยู่ค่อนข้างมาก”คุณชัยสรรค์ กล่าว ปิดท้าย

KKU joins Saladang Company for SAP Business One, aiming at preparing business management and accountancy students for leading Thai and overseas companies

https://www.kku.ac.th/13081

 

 

Scroll to Top