กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินหน้า จัด กิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล ต่อเนื่อง ในกิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียน Resume (Resume: How to Make a Great Resume และ Mock Interview)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินหน้า จัดกิจกรรมโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” ภายใต้หัวข้อ กิจกรรมที่ 2: อบรมการเขียน Resume (Resume: How to Make a Great Resume และ Mock Interview) ผ่านรูปแบบ Zoom online โดยได้รับเกียรติจาก นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ให้ความรู้ และเทคนิค ด้านการเขียน Resume ที่ดี เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่การสัมภาษณ์งาน และเตรียมพร้อมการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน กับวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับโลก จาก SCG Career Center สำนักงานการบุคคลกลาง โดยมีท่านวิทยากร คือ 1. ) คุณ วราพงษ์ ปินปันมา 2.) คุณ ศรัญญา กลำพบุตร และ 3.) คุณ เพชรพลอย เศวตะโศภณ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์มุมมองการทำงานแบบสากล (Global perspective in the workplace) ในงานนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 70 คน

นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าวว่า ในนามกองการต่างประเทศ และ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่านวิทยากร ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา การทำงาน นับเป็นสิ่งที่นักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่ต้องประสบเจอในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรมี คือทักษะความรู้ต่างๆ และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเติบโต พัฒนา เห็นคุณค่าในตัวเอง และขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีก 2 เรื่อง ได้แก่
กิจกรรมที่ 3: สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ Job Offer จากบริษัทชั้นนำระดับโลก (20 พ.ค.65)
กิจกรรมที่ 4: Mock Interview โดยการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (27 พ.ค.65)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://iad.kku.ac.th/news.php?id=1010

International Affairs Division, KKU, together with the Student Affairs and Alumni Relation Division, move forward with the second activity “Resume Writing Training: How to Make a Great Resume and Mock Interview” as part of the program “Global Perspectives in the Workplace”.

https://www.kku.ac.th/13070

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top