อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)ได้จัดงาน Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ อาทิ เช่นในด้านภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือCreative Economy ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม

 

        โดยการจัดงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น  Session 1: กิจกรรมการเชื่อมโยงสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (Frontier Research SHA)  Session 2: บพค. กับเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย  Session 3: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Brain Power Thailand Session 4: Future of Brain Power Thailand พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”โดยภายในกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022

        สำหรับ Session 4: Future of Brain Power Thailand พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”ได้จัดพิธีเปิดในเวลา 19.00 น.ที่เวทีกลางแจ้งริมบึงสีฐาน  มีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ร่วมงานจำนวนมาก โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อม คุณ พันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานความว่า

       “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงาน Brainpower Thailand 2022  “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)ได้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่เราได้มารับฟังปาฐกถา ได้มาแลกเปลี่ยน และรับฟังความก้าวหน้าต่างๆ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณทาง บพค.และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเข้าสู่ Brainpower Thailand 2022 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้“

        สำหรับบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีจำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย  MOU Frontier SHA Consortium เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มุ่งสู่เวทีโลก   MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG”  MOU Global Partnership “Future University-Industry Ecosystem”  MOU Frontier AI “Personal Health AI Consortium (Khon Kaen Smart Living LabPhase II)” และ MOU Regional Science Park Network
        ในพิธียังได้จัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ การแสดงดนตรีสากลผสมผสานดนตรีอีสาน จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การร่วมรับประทานอาหาร พาแลง “ESAN FUSION FOOD DESIGN” ท่ามกลางบรรยากาศสถานที่ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม และการบันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของความร่วมมือครั้งสำคัญนี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์

KKU President welcomes the distinguished guests and honors the MOU signing ceremony for BRAINPOWER THAILAND 2022

https://www.kku.ac.th/13061

 

 

 

Scroll to Top