ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มข. ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟรี!! เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกาย ลดภาวะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU) ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย ลดภาวะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมถึงการแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. (เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU)

   

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU) ได้จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานช่วงอายุของแต่ละวัย เช่น วัดดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง), วัดความดันโลหิต, วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังและองค์ประกอบของร่างกาย, วัดความอ่อนตัว, วัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและขา, วัดความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ซึ่งจะมีเทรนเนอร์คอยให้คำแนะนำและดำเนินการทำการทดสอบให้ โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งนี้ ใช้ Application DPE FIT TEST ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ในการประมวลผลการทดสอบและให้คำแนะนำ โดยใช้เกณฑ์การวัดตามมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของทางกรมพลศึกษา

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถติดต่อเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU) ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. (เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย และควรสวมชุดออกกำลังกาย พร้อมรองเท้าผ้าใบ เตรียมความพร้อมของร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 เบอร์ภายใน 42164
หรือช่องทางออนไลน์ Fan page Facebook : Bon Physique Fitness KKU

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU)
งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอขอบคุณ : Application DPE FIT TEST ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top