MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล – 77 ข่าวเด็ด

Scroll to Top