โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัลจากเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมระดับโลก 22 พฤษภาคม 2564 : กระ ทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ร่วมยินดีเยาวชนไทย คว้า 6 รางวัล ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Scroll to Top