บพท.สานพลังภาคีเครือข่าย รัฐ-เอกชน มุ่งพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ