muanchonthainews-ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน