muanchonthainews-ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน

ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน

 

สำนัข่าว  :      muanchonthainews.com

 

URL  :    https://muanchonthainews.com/?p=6851

 

วันที่เผยแพร่  :    4  Dec 2023

 

Scroll to Top