ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยตรง เล็งเห็นว่านักศึกษาที่ผ่านการดำเนินงานด้านกิจกรรมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่งคิด เก่งงาน

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และชื่นชมยินดีนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในการเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตของสังคม และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์เหล่านี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดทำ “หนังสือเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษา” ในรูปแบบ E-Book ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาซึ่งปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเพื่อขอบคุณ คณะ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทุกท่าน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัด “งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564”  เพื่อมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและกิตติบัตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่นแก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 671 คน โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานฯ ในพิธีฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดูได้ผ่านลิงก์ https://sac-old.kku.ac.th/ebook/

ข่าว :: วรินทร ภาคภูมิ

Scroll to Top