สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับ อ.โกสุมพิสัย

วันนี้ (10 มกราคม 2563) นางสาวสุปราณี วรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ CASCAP ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมและหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากนายจำนงค์ ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานที่ประชุม โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือร่วมกันในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในอำเภอโกสุมพิสัย มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน มุ่งเป้าลดอัตราผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

นายจำนงค์ ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวว่า “อำเภอโกสุมพิสัยได้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีแนวทางการดำเนินงานอยู่ด้วยกัน 8 ด้าน ได้แก่ การจัดการอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ การรักษาสุนัขและแมวที่ติดเชื้อ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการเรียนการสอน การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี การรักษามะเร็งท่อน้ำดี การส่งต่อผู้ป่วยกลับชุมชนและการติดตามผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2563 เรามีพื้นที่เป้าหมายลงดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำนวน 10 ตำบล ซึ่งขณะนี้ในหลายตำบลคณะทำงานได้ลงดำเนินการในพื้นที่แล้ว เราคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน และสามารถนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรอง และผลักดันผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาต่อไป”สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอโกสุมพิสัย เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดมหาสารคาม ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และจังหวัดขอนแก่น ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

การขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนั้น จะกระทำให้สำเร็จโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง การจะดำเนินการแต่เพียงในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพด้วยการตั้งรับเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ร่วมกัน จากต้นน้ำไปจนสุดปลายน้ำอย่างบูรณาการ ซึ่งก็คือ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดการแพร่กระจายตามแหล่งน้ำ กำจัดพยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรค จัดการอาหารให้ปลอดภัย เพิ่มภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่เยาวชน จัดการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบสามารถติดตามได้ การคัดกรองและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ : นายปณิธาน ศรีบุญเรือง

 

Scroll to Top