นักศึกษา มข.สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จากวช. ได้สำเร็จ

       ตามที่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. ได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2565 (Thailand New Gen Inventors Award 2021) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และได้พัฒนาให้เกิดการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตลอดจนเพื่อพัฒนากลไกเชื่อมโยงเยาวชนเหล่านี้ให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรในอนาคต

       นักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการ I-New Gen Award 2021 จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้สนับสนุนนำนักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานประกวดในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้
       – รางวัลเหรียญทองและชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 70,000 บาท
       ผลงาน : ชุดอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับต้านเชื้อจุลชีพที่ฟันเทียมด้วยโฟโตไดนามิคบำบัด (An anti-microbial photodynamic therapy prototype kit for dentures)
       โดย นทพ.สุพิชญา โรจนะหัสดิน, นทพ.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน, นทพ.พิมพ์ลดา พิศักดิ์ศุทธิกุล, และนทพ.ทิพย์ญาดา มีครไทย นักศึกษาจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.ทพ. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       – รางวัลระดับเหรียญทองและรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มพลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท
       ผลงาน : แบตเตอรี่ของไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
       โดย นายพลเดช บุตรยศ, นางสาวจิราพรรณ ใจกาวัง, นายทรงยุทธ แก้วมาลา, นางสาวรัตติยา หงส์ทอง, นางสาวทักษพร ขันเงิน, นางสาวปัฐยา โพธิ์ตะนัง, นายพิสิษฐ์ ชีกว้าง, นายธีรวัฒน์ กระจ่างอภิวัฒน์ และนายปุรุเมธ พิพิธวรกุล
นักศึกษาจากสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาโครงการ

       – รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มพลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
ผลงาน : การประดิษฐ์แหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริกจากวัสดุซีเมนต์สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกล
โดย นางสาวจิราพรรณ สินธุศิริ, นายวิทวัส ทองทัพไทย และ นายกฤษณพันธุ์ นกชัยภูมิ
       ผลงาน : อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกลจากยางธรรมชาติ
       โดย นายสุวัฒน์ บัวทอง, นางสาววีรยา บุญริ้ว, นางสาวอินทุอร อัปปะมะโต และ นายธีระยุทธ ประดา
นักศึกษาจากสาขาฟิสิกส์ / สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา หาญชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาโครงการ

 

Scroll to Top