สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

          รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ นางเอื้องฟ้า วรรณสิทย์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายสุรสิทธิ์ ทุมทา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้นคนใหม่ และในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) สานต่อนโยบายที่เคยร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้สำนักบริการวิชาการ มีแผนงานจะดำเนินงานในด้านการประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสุขภาพ ซึ่งเทศบาลฯยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากนั้น นายสุรสิทธิ์ ทุมทา นายก ทต.บ้านโต้นนำ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชการ สำรวจพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาด้านประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งได้จากผลผลิตในพื้นที่ของ นายสุทธิพงษ์ คำหนูไทย ประธานสภา ทต.บ้านโต้น และเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา
Scroll to Top