สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม “การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย โดยมีนายนิคม กลางหนองแสง นายก อบต.ท่ากระเสริม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนายกัมพล ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 35 คน
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวเปิดโครงการในโอกาสนี้ว่า “สำนักบริการวิชาการ ได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) ต้องเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV: Creating Shared Value) สำนักบริการวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดอบรม “การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาชีพ” ประชาชน ชุมชนจะได้มีความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ มีรายได้เกิดขึ้นในครัวเรือน อบต. มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน สามารถขายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้ และ สำนักบริการวิชาการ และหมวดประมง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย”
           นายกัมพล ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง เปิดเผยว่า “บ้านท่ากระเสริม เป็นหมู่บ้านที่ลำน้ำพองไหลผ่าน จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถทำการประมงเป็นอาชีพได้ หรือจะทำประมงน้ำน้อย ก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถจำหน่ายเกิดรายได้ให้กับครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร หรือชุมชนอื่นได้ด้วย”
Scroll to Top