#เครื่องแรกของโลก หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99% . ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทันตบุคลากร และคนไข้

วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2564

#เครื่องแรกของโลก หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99% . ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทันตบุคลากร และคนไข้ รวมถึงการสร้างความ…

สำนักข่าว : facebook: Khon Kaen City : ขอนแก่นซิตี้

URL : https://www.facebook.com/290488814319236/posts/4544370515597690

Scroll to Top