COLA KKU พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อการออกแบบรูปแบบกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 นี้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
             เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษา มีนักศึกษาที่เข้าร่วม 50 คน จาก 3 สาขา ดังนี้ สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง และการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา เพื่อนักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการออกแบบรูปแบบกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวิทยากรด้านนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาในวิทยาลัย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ ‎2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ‎ข้อความพูดว่า "‎ผูกสัมพันธุ์ ฉันน้องพี่ и 0 AI 192.168.1.254 I 5 ب‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
———————————————
We Groom Future Public Service Leaders!
———————————————
Scroll to Top