อุทยานวิทย์ มข. เข้าร่วม New Gen Technopreneur 2564 พร้อมดันนศ.บุคลากรก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

(7 เม.ย. 64) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการ และคณะ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ : New Gen Technopreneur ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

         กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย สร้างธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน 2) แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ 3) แผนงานเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ และ 4) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ข่าว : ณัฐกานต์, ปางทิพญ์

Scroll to Top