ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์รับพระราชทาน“รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทาน “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562” โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รับพระราชทาน “รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รับพระราชทาน “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”
     “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” จัดโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละจนเกิดผลดีแก่ราชการ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยให้ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top