KKU Short Video Clip : มข. พร้อมเปิดรับ AI ผสานการทำงานหลากมิติ

KKU Short Video Clip : มข. พร้อมเปิดรับ AI ผสานการทำงานหลากมิติ

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่ง AI นวัตกรรมอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต มข. พร้อมเปิดรับ AI และได้นำมาใช้ในหลายส่วน ทั้งการแพทย์ การเกษตร การศึกษา AI พร้อมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตในทุกมิติ

English Version

Scroll to Top