สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลงานมากมาย

Credit:Panupong Rewpongkul

 

Scroll to Top