คิ๊กออฟ การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปวิทยาการ

           สำนักบริการวิชาการ สถาบันการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และรู้จักกัน เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปะวิทยาการ
           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานจัดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสามหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และรู้จักกัน เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปวิทยาการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 60 คน
           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า “องค์ประกอบของการปรับเปลี่ยน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนผ่านที่จะประสบความสำเร็จ ราบรื่น ต้องเข้าใจร่วมกัน และต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนผ่านเหมือนกัน จึงจะสื่อสารตรงกัน จึงเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ขึ้น คนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เราต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานใหม่ให้ได้”
          รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “การไปเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก แต่เมื่อเราได้เงินมาแล้วจะใช้จ่ายอย่างไรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงบประมาณ เป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งไม่ยากจนเกินไป ถ้าทำงานอย่างตรงไปตรงมา ทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นที่เชื่อใจของเจ้าของงบประมาณ เราก็จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง”

Scroll to Top