เปิด ‘หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP’ แห่งแรกของประเทศ

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904197
วันที่เผยแพร่: 26 ต.ค. 2563

ขอนแก่นชูบ้านแสนตอ หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP แห่งแรกของประเทศพร้อมขยายผลยกระดับเมืองแห่งจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านแสนตอ .น้ำพอง .ขอนแก่น เพื่อติดตามงาน ตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากแมลง หรือ ฮับแมลงโลก ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดปลอดภัย GAP จำนวน 21 ฟาร์ม มากที่สุดของประเทศไทย มีความเก่งในการเลี้ยงแมงสะดิ้ง และจิ้งหรีด แต่ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาไปสู่ขั้นกลางที่จะแปรรูปจิ้งหรีด ต้องการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการต้มจิ้งหรีด เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์จิ้งหรีด รวมถึงเครื่องอบแผงไข่ เพื่อรองรับตลาด

ปัจจุบัน กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ได้ลงทุนติดตั้งห้องเย็นเก็บรวบรวมจิ้งหรีดให้เพียงพอกับความต้องการของคู่ค้า ที่ผ่านมามีการเจรจาธุรกิจจะซื้อขายกับผู้ประกอบการใบหม่อนฟาร์ม .ลพบุรี และมีการตกลงทางธุรกิจจะซื้อขายแมลงกับชุติกาญจน์ฟาร์มด้วย

โดยจังหวัดขอนแก่น ได้ชูจิ้งหรีดเป็น  1 ใน 6 สัตว์เศรษฐกิจที่ได้ส่งเสริมโดยจะให้บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านดูงานจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ระดับจังหวัด ทั้งยังจะหางบประมาณพัฒนาบ้านแสนตอเป็นเอ้าท์เล็ทจิ้งหรีดของจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ บ้านแสนตอ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ที่สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเกษตร และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมีความสามารถในการผลิตจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงจิ้งหรีด

Scroll to Top