ส่อง 10 อันดับ คณะยอดฮิต TCAS61 – 63

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901062
วันที่เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563

ในแต่ละปี ทปอ. ได้มีการจัดอันดับ 10 คณะ/สาขายอดนิยม ที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด โดย TCAS รอบที่ 4 ปี 2563 พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ติดโผถึง 5 แห่ง ใน 10 อันดับ

ข้อมูลจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. ระบุว่า ใน TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 62 แห่ง ร่วมรับนักศึกษาจากในรอบนี้ทั้งหมด 3,303 คณะ/สาขา และรับนักศึกษาได้จำนวน 89,953 คน จากการจัดอันดับ 10 คณะ/สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในปี 2561 ดังนี้

 • อันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) จำนวนรับ 125 คน จำนวนผู้สมัคร 987 คน
 • อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 130 คน จำนวนผู้สมัคร 920 คน
 • อันดับ 3 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 89 คน จำนวนผู้สมัคร 919 คน
 • อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 70 คน จำนวนผู้สมัคร 850 คน
 • อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 220 คน จำนวนผู้สมัคร 809 คน
 • อันดับ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 120 คน จำนวนผู้สมัคร 805 คน
 • อันดับ 7 คณะการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนรับ 50 คน จำนวนผู้สมัคร 782 คน
 • อันดับ 8 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 777 คน
 • อันดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 773 คน
 • อันดับ 10 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 769 คน

สำหรับ TCAS ปีการศึกษา 2562 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 สถาบัน มีสาขาวิชาที่ประกาศรับจำนวน 91,340 สาขาวิชา จำนวนรับ 445,364 ที่นั่ง โดยใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวนรับ 96 คน ผู้สมัคร 1,188 คน
  • อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 35 คน ผู้สมัคร 1,128 คน
  • อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับ 110 คน ผู้สมัคร 1,178 คน
  • อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. จำนวนรับ 97 คน ผู้สมัคร 1,043 คน
  • อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 75 คน ผู้สมัคร 975คน
  • อันดับ 6 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน จำนวนผู้สมัคร 947 คน
  • อันดับ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 52 คน จำนวนผู้สมัคร 942 คน
  • อันดับ 8 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน จำนวนผู้สมัคร 940 คน
  • อันดับ 9 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน จำนวนผู้สมัคร 894 คน
  • อันดับ 10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับ 150 คน จำนวนผู้สมัคร 889 คน 

   ขณะที่ TCAS63 รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน 2 (Admission 2) ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีสถาบันที่เข้าร่วม 69 แห่ง จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา รับ 120,966 คน สมัคร 61,386 คน โดย 10 อันดับ คณะและสาขาที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ดังนี้

   • อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) โครงการอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 400 คน ผู้สมัคร 1,803 คน
   • อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ โครงการรับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 80 คน ผู้สมัคร 1,054 คน
   • อันดับที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 30 คน ผู้สมัคร 879 คน
   • อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับ 60 คน ผู้สมัคร 852 คน
   • อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาบลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 180 คน ผู้สมัคร 850 คน
   • อันดับ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 112 คน จำนวนผู้สมัคร 827 คน
   • อันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศิลป์) รูปแบบที่ 1 (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 75 คน จำนวนผู้สมัคร 802 คน
   • อันดับ 8 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 69 คน จำนวนผู้สมัคร 782 คน
   • อันดับ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 59 คน จำนวนผู้สมัคร 779 คน
   • อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จำนวนรับ 60 คน จำนวนผู้สมัคร 768 คน
Scroll to Top