การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

รายละเอียดตำรา : การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชพร กิตติก้อง

เนื้อหาโดยสังเขป

ตำราเล่มนี้ว่าด้วยเรื่อง เพอร์ฟอร์มานซ์ (Performance) โดยคำนี้มักถูกใช้อธิบายถึงการแสดงในภาพรวมของงานศิลปะการแสดง ซึ่งแต่ในปัจจุบันถูกยกขึ้นเป็นกระบวนทัศน์อันเกี่ยวเนื่องกับการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของการแสดง หรือ “กระบวนการการแสดง” โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของมนุษย์เพียงเท่านั้น และเป็นองค์ความรู้ที่ยึดโยงกับพื้นฐานในการสร้างสรรค์และทดลองของศิลปะการละครที่ได้รับอิทธิพลจากการแสดงศึกษา (Performance Studies) และแนวคิดในยุคหลังสมัยใหม่ หรือ โพสต์โมเดิร์น (Postmodern) ตลอดช่วงปลายศตวรรษ ที่ 20 เนื้อหาในตำราประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของละครสู่การแสดง, ละครในกรอบแนวคิดต่าง ๆ, คุณลักษณะและคุณสมบัติของเพอร์ฟอร์มานซ์, การสร้างสรรค์ วิเคราะห์ และวิจัยการแสดง นับได้ว่า ตำราเล่มนี้เป็นตำราเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิวัฒนาการ, องค์ความรู้ และแนวความคิดที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สอนด้านศิลปะการแสดง และเป็นตำราที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์ในแวดวงวิชาการด้านศิลปะการแสดง/การละคร เล่มแรกของประเทศไทย

ISBN : 978-616-438-498-9

จำนวนหน้า : 213 หน้า/ ภาพประกอบ/ พิมพ์สี

TAGS : การแสดง,ศิลปะการแสดง, ศิลปะการแสดงสด, ละคร

ราคา pre-order (24 ส.ค. – 9 ก.ย. 63) :

รายละเอียดตำรา : ดนตรีพื้นเมืองขั้นแนะนำ (Introduction to Folk Music)   

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ จักรเสน

เนื้อหาโดยสังเขป

ตำราเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของดนตรีพื้นเมือง การจำแนกประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง ประวัติและชนิดของเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทย รวมถึงชนชาติในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น อเมริกาเหนือ กลาง และใต้ แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และเอเชีย องค์ประกอบและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโน้ต บทเพลงและอารมณ์เพลง ตลอดจนแบบฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองและขับร้องเพลงพื้นเมืองอีสานขั้นพื้นฐาน

ISBN : 978-616-438-119-3

จำนวนหน้า : 157 หน้า/ ภาพประกอบ/ พิมพ์ขาวดำ

TAGS : ดนตรีพื้นเมือง, ดนตรี

ราคา promotion ครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 ปี (24 ส.ค. – 13 ก.ย. 63) :

สั่งซื้อได้ที่ : ติดต่อ คุณอรจิรา หัตถพนม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 043-202396

หรือ สแกนสั่งซื้อหนังซื้อที่ QR Code (ในโปสเตอร์)

Scroll to Top