คณะทันตแพทย์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ แบบ New Normal

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.19 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 14 พฤษภาคมขึ้น  โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ  ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

          วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม  ในทุกปี ซึ่งคณะจะจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีขึ้นเป็นประจำทุกปี  แต่ปีนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 คณะฯ จึงได้เลื่อนจัดพิธีทำบุญตักบาตร มาเป็นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ด้วยเป็นกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  แต่ทุกคนต่างร่วมใจสร้างวัฒนธรรมแนวใหม่ สวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมงาน  ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นไข้จะต้องกลับไปพบแพทย์  รวมทั้งมีการจัดระเบียบให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
          ต่อมาในเวลา 07.29 น. ได้เริ่มพิธีทำบุญตักบาตร โดยประธานในพิธี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตคณบดี และบุคลากรผู้ล่วงลับ  จากนั้น คณบดี ได้ทำพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะฯ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ซึ่งเป็นเป็นผู้ก่อตั้ง และอดีตคณบดีท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ กล่าวว่า  “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่  4 ของประเทศไทย และสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย   การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามภารกิจเป็นสำคัญ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพ ส่งเสริมป้องกัน และรักษาดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช กล่าวต่อไปว่า  “ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพมาแล้ว รวมกว่า 34 รุ่น มีศิษย์เก่ามากมายที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านทันตสาธารณสุขของชุมชน    ซึ่งถือเป็นภารกิจอันทรงเกียรติ และน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บัณฑิตเหล่านั้นออกสู่สังคมเพื่อให้บริการทางทันตกรรม และบริการวิชาการซึ่งเป็นการกระจายความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยกับสถาบันชั้นนำในต่าง ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีอาคันตุกะชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษ รวมทั้งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาศึกษาดูงาน และศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากทุกปี  นอกจากนี้ คณะฯยังได้สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปร่วมกิจกรรมวิชาการ วิจัย ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันต่างประเทศอีกด้วย”
          “ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางคณะได้จัดให้มีการบริการทางทันตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมสนองตอบความต้องการของประชาชน รวมทั้งการให้บริการเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ และได้จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ประจำทุกเดือนตลอดปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม โดยไม่คิดค่ารักษาใดๆ แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการบริการด้านสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้งโรงเรียนเด็กผู้พิการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น”  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์   กล่าวในที่สุด

          นับเป็นภารกิจสำคัญที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ปฏิบัติยึดมั่นตลอดมา  พร้อมกับเดินหน้าในการพัฒนาคน พัฒนางาน  และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

ข่าว   :   ประทุมมา   ทาแดง
ภาพ  :   สาธิต  มั่งคั่ง

Scroll to Top