“สำนักบริการวิชาการ มข.” เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยกระดับวิสาหกิจไทย

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/197865
วันที่เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563

ที่ โรงแรมบายาสิตา@KKU โรงแรมแห่งใหม่สไตล์อีสานโมเดิร์น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ มข.เปิดเวทีนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพิ่อเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจได้พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ผนวกรวมเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับให้กับวิสาหกิจไทย ที่ได้ผ่านการคัดสรรจากการมีศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่สู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณษ์ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ความรู้ในการนำสินค้าสู่ตลาด ช่องทางการตลาด รวมถึงการนำสินค้าไปจัดจำหน่ายและพัฒนาในระดับต่อไป

ผศ.ดร.เกียรติ ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ กล่าวด้วยว่าต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจาก โดย นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ จากสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายวิทยา วุฒิไธสง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับ เจ้าของวิสากิจชุมชน แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ดร.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) อ.วิสุทธิ์ การค้า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ 4. อ.อุไร สัจจะไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ้าพื้นเมือง กิจการฝ้ายแกมไหม จ.อุดรธานี ในการร่วมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของของเจ้าของกิจการ เพื่อเป็นการปรับแนวทางในการพัฒนาให้ตรงกับวัตถุประสงค์และตวามต้องการของตลาดให้มากที่สุด.

Scroll to Top