มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสองปริญญา ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ในฐานะคณะต้นแบบ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตรสองปริญญา ณ ห้องประชุม ชั้น 4C อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านหลักสูตรสองปริญญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ตลอดจนแลกประสบการณ์และผลงานการดำเนินงานที่เกิดจากการกระบวนการทำงานและการพัฒนาหลักสูตรในฐานะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะต้นแบบที่มีการทำงานและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา ภายใต้โครงการความร่วมมือสองปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรร่วมสองปริญญา ทั้งในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550) ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาด้านหลักสูตรสองปริญญา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร

Scroll to Top