สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนประเมินค่างานเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

  วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ “การเขียนประเมินค่างาน บุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภายนอก สนใจเข้าร่วมกว่า 23 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียนประเมินค่างาน ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล และสามารถนำผลงานที่ได้ไปประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เชื่อมั่นว่า นโยบายในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละองค์กรมีความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุน ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร อย่างไรก็ตามในแต่ละองค์กรก็จะมีข้อกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักบริการวิชาการเองก็เชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอชำนาญการ ชำนาญงาน หรือ การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และการจัดอบรมในครั้งก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญในการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักอีกประการของสำนักบริการวิชาการ

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนศรี  สิงห์ภู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิควิธีการเขียน ฝึกปฏิบัติจริงการเขียนประเมินค่างาน ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะพร้อมคำแนะนำในการปรับเนื้อหาในการเขียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเขียนประเมินค่างานเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top