mgronline-“นพ.ชาญชัย”รั้งเก้าอี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นอีกสมัย

“นพ.ชาญชัย”รั้งเก้าอี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นอีกสมัย

 

สำนัข่าว  :      mgronline.com

URL  :        https://mgronline.com/local/detail/9670000005106

วันที่เผยแพร่  :   18  มกราคม  2567

Scroll to Top