มนุษย์-สังคม มข. เยือนมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในครั้งนี้มุ่งหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนที่ประเทศจีนและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาในหลักสูตรสองปริญญาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการความร่วมมือสองปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรร่วมสองปริญญา ทั้งในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550) และ หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556) อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับส่วนงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ด้านการศึกษา รวมไปถึงด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top