สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ กองบริหารวิชาการและวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ

                  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

              เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ผลลัพท์จากการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ตามความร่วมมือ ม.อ. มข. และ มช. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอำนวยการให้เข้าใจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการนำนโยบายเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ

ผศ.ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี 

             รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต, นายประหยัด สืบเมืองซ้าย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ฯ , นางสาวอลิสา สาเรส หัวหน้างานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 ท่าน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนด OKRs ให้แต่ละคณะหน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่กำหนด จากนั้นสำนักบริการวิชาการได้มีการนำเอานโยบายลงสู่แผนปฏิบัติงานประจำสำนัก และมีกระบวนการถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่บุคลากร โดยมีการกำหนดภาระงานในข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลกรเพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของสำนักฯ หลังจากนั้นเป็นการกล่าวถึงกระบวนการขับเคลื่อนผลงานทางบริการวิชาการ โดยการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach) ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อน การให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

Scroll to Top