ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษา มข.

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายวีระยุทธ สุทธิรัตน์ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มข. ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ทุน
นางสาวศศิธร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
นางสาวภิชญานิน ไชยโกฎิ์ คณะสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 2
นายพีรพัฒน์ ฤทธิยงค์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

โดยมี นางกุสุมา แก้วศิริ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายภาสกร เตือประโคน หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมในพิธีมอบทุนดังกล่าว ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top