มข. ร่วมกับ สทร. และ มธ. ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) เพื่อดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย

 
        สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล
            เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.กานต์รวี ทองพูล ผู้ตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย และนายพิชัย วัฒนศรีมงคล วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น ฝ่ายการช่างโยธา
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความเป็นมา เป้าหมายของความร่วมมือ และบทบาทการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะต่อการพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานในระบบราง นอกจากนี้ได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยระบบทางรางด้วยเทคโนโลยี (Safety & Behavior Detection Technology) การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และการจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในระบบราง (Material & Knowledge Management) การจัดตั้งศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานในระบบราง และโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border Logistics) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการดำเนินงานตามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบรางของประเทศต่อไป
    
รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ฯ
ดร.กานต์รวี ทองพูล ผู้ตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพิชัย วัฒนศรีมงคล วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น
 
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ภาพ/ข่าว : ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top