โครงการบรรยายพิเศษ จัดการเงินอย่างสุขใจในวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีโครงการบรรยายพิเศษ ในชื่อหัวข้อ”จัดการเงินอย่างสุขใจในวัยเกษียณ”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าใจวิธีการจัดการเงินอย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจและมีความสุขใตการดำเนินชีวิต

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของสังคมและภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขี้น ในขณะที่ข้าราชการบำนาญยังมีรายได้เท่าเดิม กองทรัพยากรบุคคล จึงได้เห็นความสำคัญทางการจัดการด้านการเงิน โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาและการให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไป

Scroll to Top