มข.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่  18  สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น    โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบให้กับบุคลากร ในปี 2563 จำนวน 1,735 ราย และปี 2564 จำนวน 464 ราย รวมทั้งสิ้น 2,199 ราย และได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสำนักเลขาธิการคณะรับมนตรี โดยเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตรา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทั้งสิ้น จำนวน 707 ราย และได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า  “พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย           ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2563 และ ปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานฯ จำนวน 220 ราย แบ่งเป็นบุรุษ 64 ราย สตรี 156 ราย  เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทาน  ที่ได้กระทำความดี ความชอบ  เป็นประโยชน์แก่ทางราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน”

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “โดยกำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ ความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำขึ้นอย่างประณีต บรรจง อุดมด้วยลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึกซึ้ง และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่า เป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล  นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  จงได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน  ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ ประสบความสุข ความก้าวหน้า วัฒนาสถาพรโดยทั่วกัน”

พิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566  ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างยิ่ง  เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี

ดาวน์โหลดภาพ  : https://drive.google.com/drive/folders/1jaT_PVaNL8JAMZAFF_O1KLzTvJcvbzG_

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   บริพัตร  ทาสี  /  ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

      

Scroll to Top