สาวงาม MUT 2023 เยือนม.ขอนแก่น ‘ปลูกต้นคูน ลดโลกร้อน’ มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สมาคมการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “ร่วมใจปลูกต้นคูน ลดโลกร้อน” ภายใต้กิจกรรมเก็บตัวการประกวด Miss Universe Thailand 2023 ช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2023 ทั้ง 54 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น และนักศึกษา เข้าร่วมและได้ปลูกต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจ.ขอนแก่น จำนวน 160 ต้น ณ บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ และบริเวณโถงอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยการนำของรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน Ecological ที่ผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green Campus)

ทั้งนี้ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคเอกชน ผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “Maker Greenovation” กลไกในการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่ความยั่งยืน อาทิ  การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานมาใช้ในพื้นที่บางส่วนของอาคาร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม Jetstream บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ ได้เข้ามาช่วยในการดูค่าพลังงานแบบรวมทั้งอาคาร หรือเฉพาะบางพื้นที่ที่เราต้องการทราบแบบ Real time ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลไปวางแผนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับปรัชญาในวาระ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล

Scroll to Top