เริ่มแล้ว! Chit Chat in KKU Workplace 2023 กองการต่งประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ มุ่งสนับสนุน English at workplace แก่ บุคลากร มข. – เสริมสร้างความพร้อมทักษะทำงาน แก่ นศ. พร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ Chit Chat in KKU Workplace 2023 โดยได้รับเกียรติจากนายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมมีวัตุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานและสมรรถนะสากลที่จำเป็นแก่ผู้เรียน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายระหว่างบุคลากร มข. และนักศึกษา อีกทั้ง เป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย อาทิ Get to know you และ Role Play For Fun

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top