คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการมอกระจาย  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 160 คน โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการพานักเรียนเล่นเกมส์ถาม-ตอบปัญหาข้อสงสัย และประเด็นที่นักเรียนสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้แบบสนุกสนาน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

Scroll to Top