mol-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือภายหลังการนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ National Pingtung University เมืองผิงตง ไต้หวัน