ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Scroll to Top