โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

>> แบบประเมินการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <<

O1. โครงสร้าง
O2.  ข้อมูลผู้บริหาร
O3.  อำนาจหน้าที่
O4. ข้อมูลการติดต่อ

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

O11. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O12. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O13.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O15. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O16.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18.  E–Service

O19.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20.  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23.  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24.  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27.  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29.  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31.  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32.  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33.  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39.  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40.  การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41.  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Scroll to Top