ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระ 15 มิถุนายน 2563 - 14 มิถุนายน 2567

อธิการบดี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
chapan@kku.ac.th
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
chapan@kku.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
tala@kku.ac.th
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
tala@kku.ac.th
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
piapak@kku.ac.th
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
piapak@kku.ac.th
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
digital@kku.ac.th, denpong@kku.ac.th
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
digital@kku.ac.th, denpong@kku.ac.th
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
nawarat@kku.ac.th
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
nawarat@kku.ac.th
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
imaitr@kku.ac.th
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
imaitr@kku.ac.th
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
monchai@kku.ac.th
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
monchai@kku.ac.th
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
bthida@kku.ac.th
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
bthida@kku.ac.th
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
krieng_k@kku.ac.th
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
krieng_k@kku.ac.th
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
arwyim@kku.ac.th
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
arwyim@kku.ac.th
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
wniyom@kku.ac.th
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
wniyom@kku.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ศิรประภา บำรุงกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน
sirabu@kku.ac.th
อ.ศิรประภา บำรุงกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน
sirabu@kku.ac.th
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
nattee@kku.ac.th
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
nattee@kku.ac.th
อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
kitt@kku.ac.th
อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
kitt@kku.ac.th
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
polpinit@kku.ac.th
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
polpinit@kku.ac.th
ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
piyafo@kku.ac.th
ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
piyafo@kku.ac.th
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
somsit@kku.ac.th
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
somsit@kku.ac.th
ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
sakdawa@kku.ac.th
ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
sakdawa@kku.ac.th
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
tnutta@kku.ac.th
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
tnutta@kku.ac.th
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
pewpan@kku.ac.th
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
pewpan@kku.ac.th
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
kitisri@kku.ac.th
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
kitisri@kku.ac.th
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
achkha@kku.ac.th
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
achkha@kku.ac.th
Scroll to Top