ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D.
รักษาการแทน อธิการบดี
Acting President
president@kku.ac.th

รองอธิการบดี Vice President

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
Asst. Prof. Tala Thammaroj, M.D.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administration

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
Assoc. Prof. Piansak Pakdee
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
Vice President for Student Development and Nongkhai Campus

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
Vice President for Digital University Development
digital@kku.ac.th

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
Prof. Monchai Duangjinda, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Vice President for Research and Academic Services

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
Asst. Prof. Arwut Yimtae
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Vice President for Infrastructure and Environment

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
Assoc. Prof. Niyom Wongpongkham, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Vice President for Arts, Culture, and Creative Economy

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Maitree Inprasitha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Vice President for Education

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof. Kriengkrai Kitcharoe, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President for Human Resources

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
Prof. Thidarut Boonmars, D.V.M., Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice President for Innovation and Enterprise

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistant to the President

อ.ศิรประภา บำรุงกิจ
Siraprapa Bumrungkit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน
Assistant to the President for Property Management

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
Asst. Prof. Nattapat Ananteerakul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Assistant to the President for Education

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
Asst. Prof. Pipat Reungsang, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
Assistant to the President for Digital University Development

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี
Asst.Prof.Dr.Narin Chansri
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
Assistant to the President for Student Development and Nongkhai Campus

ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง
Asst.Prof. Piyawat Foytong, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Assistant to the President for Infrastructure and Environment

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
Assist.Prof.Somphong Sithiprom, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Assistant to the President for Campus Security Affairs

ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ
Asst. Prof. Sakda Waraasawapati, MD
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assistant to the President for Planning and Quality Improvement

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
Natsamol Tanakulrungsarit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant to President for Special Affairs

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
Prof. Pewpan Maleewong, MD.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant to the President for Research and Academic Services

ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา
Dr. Kittisan Sriruksa
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Assistant to the President for Arts, Culture, and Creative Economy

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
Asst. Prof. Acharawan Topark-Ngarm
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Assistant to the President for International Affairs

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
Asst.Prof.Pattarawit Polpinit, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant to the President for Human Resources.